De Muzen

Flow Coaching

Wanneer je geen wegen meer ziet...

Loop je steeds vast? Kan je maar geen uitweg vinden?
Dan kan 'flow coaching' jou misschien wel helpen.

  • Het zoeken van een nieuwe hobby.

  • Uitzoeken van een studie.

  • ...

Laat los, ervaar en onderzoek.

Wat is flow coaching?

Het gaat om een stijl van coaching waarbij we vooral werken volgens intuïtie en datgene volgen waar jij energie van krijgt. Dit brengt vaak heel wat naar boven en geeft ons nieuwe aanleidingen om op verder te gaan.

Flow Coaching

  • 1 uur coaching

  • Mogelijkheid tot uitbreiding

  • Je betaald de kosten voor de huur van het lokaal (40 euro).

De Muzen - Algemene Voorwaarden

(Versie juni 2020)1. Definities
- Wouter Van Dyck: onder deze naam staat het bedrijf officieel geregistreerd
- De Muzen: de merknaam die we in de communicatie, de privacyverklaring en de algemene voorwaarden gebruiken en die steeds verwijst naar Wouter Van Dyck
- De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Wouter Van Dyck/De Muzen een offerte vraagt, of opdracht geeft voor een dienst of een levering van producten (Voor de gemakkelijkheid van het lezen, gebruiken we hier verder enkel ‘hij’)
2. Communicatie en toepasselijkheid
- De klant aanvaardt digitale communicatie als wettelijk geldend bewijsmiddel.
- Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor De Muzen.
- Zowel deze algemene als de bijzondere voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. Er kan enkel bij schriftelijke overeenkomst van worden afgeweken.
- Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, onwettig of om enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De Muzen en de klant zullen de nietige bepaling vervangen door een andere die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
- Door bevestiging van de offerte verklaart de klant expliciet dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden zoals deze golden tijdens de totstandkoming van de overeenkomst en dat hij deze aanvaardt.
3. Geldigheid van offertes
- De beschrijvingen en andere gegevens die voorkomen in de communicatie van De Muzen zijn louter indicatief. Ze zijn slechts bindend als de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. Het enkel uitbrengen van aanbiedingen verplicht De Muzen niet tot het sluiten van een overeenkomst.
- De geldigheid van aanbiedingen en offertes wordt opgenomen in de specifieke voorwaarden.
- Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
- Kan de klant redelijkerwijs begrijpen dat er een kennelijke vergissing of verschrijving zit in deze offertes, dan kan De Muzen hier niet aan gehouden worden.
- De prijsofferte, alsook later gemaakte aanvullende afspraken, krijgen pas rechtsgeldigheid wanneer deze door de klant én De Muzen ondertekend worden. De klant ondertekent de prijsofferte voor akkoord en stuurt deze ongewijzigd binnen de vooraf bepaalde termijn terug. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door De Muzen.
- De overeenkomst vervangt alle eerdere afgesloten akkoorden.
- De Muzen is gerechtigd om, in samenspraak met de klant, de overeengekomen prijs aan te passen indien deze laatste wijzigingen/specificaties in de oorspronkelijke opdracht aanbrengt of wanneer zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product buiten de wil van De Muzen.
- De Muzen is tevens gerechtigd haar tarieven te indexeren. Dit kan hoogstens 1x/ jaar en niet eerder dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Verhogingen worden pas verrekend nadat zij aan de klant zijn meegedeeld.
- Bij maandelijks hernieuwde contracten of bij contracten van onbepaalde duur, kan De Muzen haar tarieven en of voorwaarden aanpassen. De klant wordt hiervan één maand op voorhand op de hoogte gebracht, waarna deze de overeenkomst kosteloos kan beëindigen per mail binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. Reeds betaalde diensten lopen dan uiteraard nog door. Reeds geleverde goederen dienen te worden betaald.
4. Informatieplicht
- De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle persoonlijke en administratieve gegevens die hij verstrekt. In geval van twijfel kan De Muzen om legitimatie vragen. Bij niet naleving ontslaat De Muzen zich van elke aansprakelijkheid.
- Zodra er zich een wijziging in de persoonsgegevens voordoet (verhuis, ander telefoonnummer, …) laat de klant dit zo snel mogelijk schriftelijk weten. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer De Muzen kosten moet maken om deze nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden.
5. Werk door derden
- Voor zover de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Muzen het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Dit zal in overleg met de klant gebeuren.
- In principe factureert de derde rechtstreeks aan de klant, tenzij anders in de overeenkomst bepaald. Verloopt de betaling van derden via De Muzen, dan is deze gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor administratiekosten.
6. Leverings- en uitvoeringstermijn
- De Muzen doet alle redelijke inspanningen om de dienst te finaliseren/goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. Deze afgesproken leverings- en uitvoeringstermijn zijn louter indicatief. Indien De Muzen een vertraging in de uitvoering van de dienst of levering van de goederen verwacht, zal de klant hier onverwijld van in kennis gesteld worden. Beide partijen zullen in samenspraak gepaste maatregelen nemen. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.
- Indien De Muzen een voorschot vraagt, zullen de activiteiten pas aangevat worden na ontvangst van het voorschot.
- Indien partijen toch uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn overeenkomen, wordt deze termijn verlengd als de klant noodzakelijke informatie, documenten, beelden enz. niet tijdig kan bezorgen. Ook indien de klant de oorspronkelijke bestelling wijzigt of bijkomende bestellingen plaatst.
7. Herroepingsrecht
- Voor consumenten geldt het wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen. Hiervoor kan de klant gebruik maken van het herroepingsformulier op onze website. De retourkosten vallen ten laste van de klant.
Indien de klant ermee instemt of vraagt de goederen te laten leveren of de dienst te laten aanvangen binnen deze herroepingstermijn, betaalt de klant de kosten voor de diensten die reeds geleverd zijn tot het moment dat de klant zijn herroepingsrecht uitoefent.
- Er geldt geen herroepingsrecht in volgende gevallen:
Na volledige uitvoering van de dienst
Bij bestelling van goederen/diensten die op maat gemaakt zijn
Na het downloaden van digitale inhoud
8. Wijziging in werkwijze
- Indien De Muzen de werkzaamheden niet naar de wensen van de klant zou uitvoeren, kan deze laatste De Muzen in overweging geven die dienst op een andere wijze uit te voeren. Mondelinge opdrachten tot aanpassing moeten ook schriftelijk en gedetailleerd kenbaar gemaakt worden. Het staat De Muzen vrij aan dit verzoek tot aanpassing al dan niet te voldoen, hetgeen eveneens op schriftelijke en gedetailleerde wijze zal worden gemotiveerd.
9. Facturatie
- Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
- De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen voor de klant-handelaar en 1 maand voor de klantconsument. De vervaldatum wordt in de overeenkomst bepaald.
- Betaling voor online-bestellingen gebeurt steeds voor de levering van het product of de aanvang van de dienst.
- De klant ontvangt de factuur via het opgegeven e-mailadres of het e-mailadres waarmee hij de offerte goedkeurde. Het uitgaand facturenboek zal gelden als bewijs.
- Tenzij anders overeengekomen betaalt de klant via overschrijving op het bankrekeningnummer van De Muzen (zie contactgegevens onderaan)
- Elke ontvangen betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
- Indien De Muzen zich verbindt tot het leveren van diensten, dient één derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon, één derde bij aanvang van de dienst en één derde bij voltooiing daarvan, tenzij anders in de overeenkomst vermeld.
10. Overschrijding betalingstermijn
- Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40 euro per factuur verschuldigd. Daarnaast geldt een verwijlrente gelijk aan de wettelijke intrest van 8% voor handelaars. Voor consumenten geldt vanaf de eerste ingebrekestelling een verwijlrente van 2% .
- Tevens heeft De Muzen het recht om de invordering uit handen te geven, o.m. aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit de niet-betaling van de factuur, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Vervallen facturen geven De Muzen het recht om lopende opdrachten op te schorten tot de volledige betaling werd uitgevoerd, zonder dat de klant hier enig verhaal tegen heeft, noch enige schade kan claimen.
- Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt De Muzen zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en te ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
11. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst
- Wanneer een overeenkomst voortijdig door één van beide partijen wordt beëindigd, gebeurt dit met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met een opzegtermijn van 1 maand.
- De Muzen verplicht zicht ertoe lopende diensten tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de klant anders beslist. Deze diensten worden door de klant vergoed, in dezelfde mate alsof de opdracht zou blijven doorlopen.
- Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, zal die alle door De Muzen tot dan toe verleende diensten of geleverde goederen betalen, alsook de kosten die De Muzen moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat De Muzen nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven. Bovendien behoudt De Muzen het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. Wordt de overeenkomst vroegtijdig beëindigd door De Muzen, zal deze een gelijkaardige vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
- De Muzen kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen indien
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) of niet tijdig nakomt en hij deze niet binnen
10 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling herstelt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst De Muzen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen en/of waarbij De Muzen het vertrouwen in o.a. de kredietwaardigheid van de klant verliest;
c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht werd binnen een bepaalde tijd zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn plichten uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
- De Muzen behoudt zich in voorkomend geval het recht voor de goederen terug te nemen.
- De klant kan de nakoming van zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen als De Muzen in gebreke blijft haar verbintenissen na te komen.
12. Garantie
- Op al onze producten geldt de wettelijke consumentengarantie van 2 jaar .
- Indien niet anders vermeld, verbindt De Muzen zich slechts tot het leveren van inspanningsverbintenissen en niet tot een resultaatsverbintenis. Bij het behalen van de resultaten zijn immers de wensen (en in voorkomend geval de werkwijze) van de klant van grote invloed.
- Alle eventuele prestatiegerichte afspraken moeten klaar en duidelijk in de orderbevestiging opgenomen en bevestigd worden.
13. Klachten omtrent levering van dienst/product
- Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde dienst of de geleverde goederen, moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der dienst of de levering der goederen en in ieder geval voor ingebruikname. De datum van de zending geldt als bewijs.
- De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde goederen/diensten. Als de klacht ongegrond blijkt, komen alle kosten die daardoor ontstaan, integraal voor rekening van de klant. Indien de klacht gegrond blijkt, zal De Muzen het nodige doen om het probleem op te lossen (zie punt 15)
14. Klachten op factuur
- Gemotiveerde klachten i.v.m. de factuur moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum via aangetekend schrijven. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum. Latere betwistingen worden niet aanvaard. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
15. Antwoord op klachten – minnelijke regeling
- De verplichtingen van De Muzen zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging en of aanpassing van de gebrekkige goederen/diensten of – naar keuze van De Muzen- het afleveren van een tegoedbon of de terugbetaling (excl. btw) van de door de klant betaalde prijs voor deze goederen/diensten.
- Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen op te lossen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling. Dit met een limiet van 1 maand nadat de andere partij schriftelijk in gebreke werd gesteld.
- De Muzen probeert elk probleem op te lossen. Toch nog ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de ombudsman voor de handel:
www.consumentenombudsdienst.be of de www.ombudsmanvoordehandel.be
16. Overmacht
- In geval van overmacht worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. De overeenkomst kan niet onmiddellijk worden ontbonden, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is geworden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.
- Indien de overmacht leidt tot een definitieve onmogelijkheid om een contractuele verplichting na te komen, wordt elke partij definitief bevrijd van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, zonder recht op schadevergoeding of enige prijsvermindering voor de andere partij. Indien de overeenkomst nog voor een gedeelte kan worden uitgevoerd, dan zijn partijen daartoe verplicht.
17. Aansprakelijkheid
- De Muzen kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware en opzettelijke fouten.
- Aansprakelijkheid software: Een foutloze werking van een computerconfiguratie kan nooit volledig worden gegarandeerd omwille van externe factoren (bv. stroomuitval) en omwille van oorzaken eigen aan computerconfiguraties (bv. defecten of onontdekte fouten in systeemsoftware)
Hierdoor kan onverwacht verlies van programma’s/gegevens optreden. Zowel de klant als De Muzen verbinden er zich toe de nodige maatregelen te nemen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens (bv. backups)
18. Rechtstreekse/onrechtstreekse schade
- De Muzen zal in voorkomend geval de werkelijke en bewezen rechtstreekse en persoonlijke schade vergoeden en dit voor maximaal de waarde van de tussen partijen bestaande overeenkomst.

De Muzen - Privacybeleid & GDPR

(Versie juni 2020)De Muzen respecteert in al haar communicatie en informatieverwerving de regels uit de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving m.b.t. tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens("GDPR")
Met dit document willen we u op een transparante manier informeren over welke gegevens we verzamelen en verwerken en waarvoor we ze gebruiken. We willen u ook vertellen welke uw privacy rechten zijn zodat u zelf kan bepalen of en hoe uw informatie door ons gebruikt wordt.
1. Introductie
- Officieel staat het bedrijf geregistreerd onder ‘Wouter Van Dyck’. In de communicatie, het privacy beleid en de algemene voorwaarden wordt de naam ‘De Muzen’ gebruikt. Dit is de merknaam en verwijst steeds naar ‘Wouter Van Dyck’. Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden.
2. Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?
- Het versturen van nieuwsbrieven (mits toestemming gebruiker)
- Om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en u zo onze diensten te kunnen leveren
- Om facturen of betaaluitnodigingen op te stellen, te versturen en te incasseren
- Om u per mail of telefonisch (in uitzonderlijke gevallen via de post) te kunnen informeren over onze producten en diensten (bv. tariefaanpassing, …). Dit kan al dan niet via een nieuwsbrief
- Om de wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen nakomen
- Af en toe bezorgen we u relevante informatie over producten en diensten van derden. Als u deze niet wil ontvangen, kan u dit schriftelijk laten weten door een mail te sturen naar wouter.van.dyck@outlook.com
- We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om enkel binnen ons bedrijf bepaalde analyses uit te voeren en zo onze eigen diensten te verbeteren. Bij gespecialiseerde analyses (zoals een tevredenheidsenquête) beslist u echter zelf of u hieraan wil meedoen of niet.
- Het monitoren van websitebezoekers om onze website te verbeteren (gerechtvaardigd belang)
- Het vormgeven van discussie (mits toestemming gebruiker). Meer info omtrent comments, media, content van andere websites kan u in “Extra” vinden.
- Als De Muzen uw persoonsgegevens wil gebruiken voor nog andere doeleinden dan hierboven beschreven, zullen wij hiervoor uw expliciete toestemming vragen (zie ook punt 7: Welke rechten hebt u?)
3. Wie heeft er toegang tot deze data? Aan wie kan De Muzen uw persoonsgegevens bezorgen?
- Identificatiegegevens
Deze hebben we nodig voor onze administratie. Ze worden ook doorgegeven aan de boekhouder. Daarbij kunnen ze gebruikt worden door third party service providers (bv. boekhoudkundige software). Ze kunnen aan de gerechtelijke autoriteiten worden verstrekt of door hen worden gevraagd, om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van De Muzen, van haar klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.
- Gevoelige persoonsgegevens i.v.m. uw profiel, visie, persoonlijke opinies, …
Deze worden tijdens een intake volledig vrijblijvend door u verstrekt aan de persoon die u zal begeleiden om uw doel te bereiken. Ze worden nooit doorgegeven aan derden.
- Over de landsgrenzen:
Mocht u vanuit het buitenland een online dienst bij ons bestellen, zelfs al is dit buiten de Europese Unie, dan gaan wij met uw persoonsgegevens nog steeds om zoals wij in ons privacybeleid aanstippen en volgens de richtlijnen van de GDPR.
- Als De Muzen in de toekomst uw persoonsgegevens toch zou meedelen aan enige andere organisatie of entiteit, zal u daar steeds op voorhand van op de hoogte gebracht worden en zal er expliciet toestemming voor gevraagd worden.
- Gegevens worden nooit gedeeld met een derde partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben en die ons de beveiliging van uw gegevens niet kan garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregels.
- Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud,
-Het verzorgen van de website,
-Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
- Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw
contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
- Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, …
- Contactgegevens: mailadres
- Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, …
- Facturatiegegevens: naam van het bedrijf, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer, …
- Gevoelige gegevens: visie, opinies, strategieën, foto …
- Andere: cookies en aanverwante technieken (zie verder bij punt 5 ‘cookiebeleid’)
5. Cookiebeleid
- Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
- De Muzen plaatst technische en functionele cookies.
- We gebruiken functionele cookies of vergelijkbare technieken. Dit is om onze website beter te laten werken en uw webervaring te verbeteren. Zo zullen uw voorkeurinstellingen worden onthouden. U kan zich steeds afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Het zal dan evenwel niet meer mogelijk zijn op sommige onderdelen van de website te reageren, net omdat deze functionele cookies daarvoor noodzakelijk zijn). Daarnaast kan u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
- De Muzen gebruikt ook analytische of tracking cookies. We gebruiken deze informatie voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website via Google Analytics. Door deze gegevens te verzamelen weten wij op welke punten we onze website moeten verbeteren, zodat uw ervaring op onze website ook verbetert.
- Onze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de content van deze sites. We raden u dan ook aan eerst hun privacybeleid te lezen voor u persoonlijke gegevens aan hen bezorgt.
- Door van onze website gebruik te maken, bevestigt u dat u het privacybeleid hebt gelezen en dat u begrijpt hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
6. Uw privacy en communicatiekanalen (sociale media, website,
- De Muzen zal steeds op voorhand uw toestemming vragen om u tijdens dienstverleningssessies te mogen filmen of fotograferen en deze beelden via haar communicatiekanalen te mogen gebruiken. Hebt u dit liever niet, dan kan u op het moment zelf hiertegen bezwaar uiten en worden er geen beelden van u gemaakt. Deze toestemming kan u op elk moment weer intrekken. In sommige gevallen kan er zelfs expliciet om schriftelijke toestemming gevraagd worden. Reacties en uitingen die u zelf via communicatiekanalen verspreidt, kunnen door De Muzen verwerkt worden, mits toestemming.
7. Welke rechten hebt u?
- Voor het verwerken van sommige persoonsgegevens, hebben we uw expliciete toestemming nodig. Deze toestemming kan u ten allen tijde ook weer intrekken.
- U hebt steeds het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of aan te vullen. U kan er een kopie van vragen via wouter.van.dyck@outlook.com
- U hebt het recht om ‘vergeten te worden’. U kan uw gegevens (of enkele daarvan) laten wissen omdat ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens, bv. wanneer ze ten behoeve van direct marketing zouden worden gebruikt. Bezwaar tegen de verwerking kan, tenzij wettelijk bepaald of noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
- U kan een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. We lossen dit liefst zelf met u op. Lukt dit niet, dan kan u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (zie punt 11)
- U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens (enkel voor…)
- U kan uw gegevens laten overdragen naar een andere onderneming.
- U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft.
- Als u één van deze rechten wil uitoefenen, gelieve ons dan te contacteren. De Muzen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de 4 weken, gevolg geven aan uw oproep.
- Wat kan u doen met uw gegevens? Al uw gegevens opvragen, data corrigeren of verwijderen via wouter.van.dyck@outlook.com
8. Hoe lang houden we uw gegevens bij?
- We houden uw persoonlijke data niet langer bij dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze dienen (zie punt 1). We bewaren ze in elk geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap of traject. De boekhoudkundige gegevens houden we bij zolang de wet dit voorschrijft.
9. Hoe beveiligen we uw gegevens?
- De Muzen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde kennisname of enige andere onrechtmatige verwerking. Zo versturen wij uw gegevens bv. steeds via een beveiligde internetverbinding (dit kan u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk). Helaas biedt geen enkele elektronische overdracht of bewaring voor 100% zekerheid. Mocht u dus toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan dadelijk contact met ons op.
- In geval van een datalek wordt u, volgens de wettelijke vereisten, door ons op de hoogte gebracht.
10. Aanpassing van dit privacybeleid
- Omdat De Muzen een dynamisch bedrijf is in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het belangrijk dat we onze privacyverklaring af en toe actualiseren, zoals wettelijk geoorloofd is. In dat geval zal u daar steeds van op de hoogte worden gebracht via de gebruikelijke kanalen (mail, post, website, …) De datum waarop de aanpassing gebeurt, zal dan ook op het nieuwe document vermeld worden.
11. Contact
- Hebt u nog vragen/verzoeken i.v.m. ons privacybeleid?
Gelieve dan een mail te sturen naar wouter.van.dyck@outlook.com ,
ons te contacteren via het nummer + 32 479 29 94 50
of een brief te sturen naar De Muzen – Kinderstraat 80 – 2547 Lint – België.
- Website: www.De Muzen.be
- Hebt u daarna uw antwoord nog niet gevonden?
Neem dan contact op met: https://www.privacycommission.be/nl/contact